Tystnadens Europa

om whistleblowing, korruption och urholkad demokrati i Bryssel| Start   | Boken   | Författaren   | Mottagande   | Kontakt   |Helle Larssen: Tystnadens Europa - om whistleblowing, korruption och urholkad demokrati i Bryssel. In English below: The Silent Europe

Allt försvinner om du är en whistleblower i EU. Du får börja om från noll igen. Det är som en gyllene bur, ett tryck som gör att människor inte blåser i visselpipan och slår larm.

Så säger en av de EU-visslare som den svenska journalisten Helle Larssen har intervjuat. Att EU-tjänstemännen tjänar mycket pengar är välkänt. Men vad som inte är lika omtalat är att dessa generösa villkor också har en baksida. Tjänstemännen är till händer och fötter ekonomiskt bundna till sin arbetsgivare och den anställde som av någon anledning anses brista i lojalitet med sin EU-institution riskerar att mista inte bara en stor del av sitt sociala nätverk och ekonomiska skyddsnät utan också hela socialförsäkringssystemet för sig och sin familj.

Det här berättar flera EU-whistleblowers om i boken. De berättar hur de kämpar för att få gehör för sitt larmande om korruption och oegentligheter, men hur de istället mobbas ut från arbetsplatsen för att till sist bli utskrivna som sjuka. Helt i händerna på EU-byråkratin. Rädslan för att hamna där skapar en tystnadens kultur i Europeiska Unionen.

Journalisten Helle Larssen arbetade själv under en period som tjänsteman i Bryssel och kunde på nåra håll observera hur den europeiska byråkratin fungerar. Med utgångspunkt från några centrala formuleringar i de EU-anställdas tjänsteföreskrifter diskuterar författaren tystnadens kultur i den Europeiska Unionen, denna union som redan dras med ett demokratiskt underskott. Hur påverkas vår demokrati? Vad är det för information som allmänheten i Sverige riskerar att gå miste om?

Danskt band ca 170 sidor. ISBN: 978-91-979413-6-5
Gavs ut på Celanders förlag i november 2012.
Boken beviljades litteraturstöd från Statens Kulturråd våren 2013.The silent Europe

You lose everything if you blow the whistle in the EU. You will have to start all over again. It is like a golden cage, which creates a pressure that makes people not blow the whistle and sound the alarm regarding irregularities at their institutions.

This is a quote from one of the EU-whistleblowers that the Swedish journalist Helle Larssen has interviewed. The fact that EU staff are well paid is well known, but something less talked about is that these generous circumstances have a darker side to it. The staffs are financially tied to their employer and anyone who is accused of disloyalty to the EU institution will risk losing not only their social network and financial safety but also their own and their families entire welfare benefits.

This is the story that several EU-whistleblowers tell in the book. They speak of the fights they have fought to be heard regarding the corruption and irregularities they have seen, and how they as a result have been bullied and harassed in such a way that they have been forced out from their offices and work and eventually have ended up on permanent sick leave, totally in the hands of the EU bureaucracy. The fear of such treatment has created a silent culture in the EU.

The journalist Helle Larssen worked during a period as an EU staff member in Brussels and there had the possibility to study close up how the European bureaucracy works. Taking her starting point from some of the central statements in the EU employee staff regulations the author takes the reader through what possible effects such a silent culture can have on the already democratically poor EU. How does that silence affect our democracy and what kind of information is the Swedish public as a result never told?

The book was granted support scheme from the Swedish Arts Council, February 2013

Translation: Maria Åsbrink Kardborn